Chạy xe an toàn, luôn luôn vui vẻ

We don’t ride a bike to add days to our life.